Tài Liệu Đại Hội Cổ Đông Năm 2020

26/02/2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Mạ Kẽm CN VINGAL-VNSTEEL (VNSTEEL)  

Công ty Cổ Phần Mạ Kẽm VINGAL-VNSTEEL  gửi tới quý cổ đông các tài liệu sau :

-  THÔNG BÁO HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020.pdf

-  GIẤY ỦY QUYỀN.pdf

-  CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020.pdf

 1.  Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch 2020.pdf

 2.  Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2019 của Ban Kiểm Soát 

 3.  Báo cáo Tài Chính Tổng Hợp Năm 2019 đã kiểm toán.

 4.  Tờ trình thông qua Báo cáo Tài Chính đã kiểm toán năm 2019.

 5.  Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019.

 6.  Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2019- kế hoạch tiền lương năm 2020.

 7.  Tờ trình về Quyết toán thù lao của HĐQT-BKS năm 2019 .Mức thù lao HĐQT-BKS năm 2020.

 8.  Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

 9.  Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2020 

10.Tờ trình về kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư năm 2020

 11.Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

 12. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 .

13. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT.

 - Công Văn Chấm Dứt Ủy quyền Đại Diện Vốn.

 - QĐ 26 - THAY ĐỔI VỀ ỦY QUYỀN ĐẠI DIỆN VỐN CỦA VNS.pdf

 - ĐƠN TỪ NHIỆM ÔNG NGUYỄN ĐỨC HIỆP.pdf

 

LÝ LỊCH CÁN BỘ PHẠM THANH LÂM.pdf

Quy Chế Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông.pdf

Thẻ Biểu Quyết.pdf

 

Số 4, Đường 2A, KCN Biên Hòa II,P Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai - Tel: (0251) 3 836 661 - Fax: (0251) 3 836 726 - Email: vingal @vingal.com

Hotline:   0918.058 070 (Ông Lâm Thế Kiên – TP Kinh doanh) 

               0938.397 978 (Ông Đặng Trần Vinh – Phó TP Kinh doanh) 

               0913.609 979 (Ông Đặng Thành Trung – Phó TP Kinh doanh) 

 Copyright ©  VINGAL -VNSTEEL Industries JSC., All rights reserved.Designed by Canh Cam